* Ny i Sverige på Facebook

Kontakt

Cookies

NyiSverige.info

 

Startsidan / Välj språk

Radio- och tv-avgift

ค่าธรรมเนียมวิทยุและทีวี

 

Svenska

Alla som har tv-mottagare ska enligt
svensk lag betala radio- och tv-avgift till Radiotjänst.
Tack vare radio- och tv-avgiften kan Sveriges Television, Sveriges Radio och Sveriges Utbildningsradio göra
program som inte påverkas av företag eller politiker.
Det kallas public service, radio och tv i allmänhetens
tjänst, och ger dig allt från nyheter och dokumentärer
till underhållning och utbildning.

Som tv-mottagare räknas utrustning som är
avsedd för att ta emot tv-sändningar. Exempel på
tv-mottagare är tv, video, dator med tv-kort,
inspelningsbar dvd och digitalbox. Hyr du bostad där
det finns tv-mottagare är det du som ska betala radio-
och tv-avgiften. Avgiften ingår inte i abonnemanget
för kabel-, satellit- eller digital-tv. Det spelar heller
ingen roll vilka kanaler du tittar på eller om du hyr,
äger eller lånar tv:n, alla som har tv-mottagare
ska vara med och betala till public service.

Har du tv-mottagare anmäler du det enklast
genom att sms:a NY följt av ditt personnummer
till 720 80 eller på www.radiotjanst.se. Du kan också
ringa till vår kundtjänst 0771-91 00 04 eller skriva
till Radiotjänst i Kiruna AB, 981 80 Kiruna.

Tack för att du betalar din radio- och tv-avgift!

Thailändska - ภาษาไทย

ทุกคนที่มีเครื่องรับทีวตีองจ ้ ่ายค่าธรรมเนียมวทยิ ุและทีวใหี
ก้ บฝั ่ายบริการสื่อสารวิทย (
Radiotjänst ) ุ ตองขอบค ้ ุณ
ค่าธรรมเนียมวทยิ และท ุ ีวีที่ทาใหํ ว้ทยิ ของสว ุ เดนี (
Sveriges Radio )
และวทยิ เพุ ื่อการศึกษาของสวเดนี (Sveriges Utbildningsradio )
สามารถจดทั ารายการได ํ โดยไม ้ ่ตองม ้ ีอิทธิพลจากบ
ริษทหร ั ือนกการเม ั ือง การสื่อสารวทยิ ุทีวสีาหร ํ ับคนทว
ไป ั่ เป็นบริการสาธารณะในการใหข้่าวสาร สารคดีจนกระทงถั่ ึงการ
บนเท ั ิง และการศึกษา

เครื่องรับทีวีนบรวมถ ั ึงอุปกรณ์ที่สามารถรับสญญาณท ั ีว
ไดี ้ตวอย ั างเคร ่ ื่องรับทีวีเช่น ทีวี
, วดีิโอ, คอมพิวเตอร์ที่ใชบ้
ตรท ั ีว
, ีดีวดีีที่มีระบบบนทั ึกได้และดิจิตทอล บอกซ ๊ ์
ถาท้ ี่อยทู่ ี่คุณเช่าอยู่มีการรับสัญญาณของทีวี

ี ได้คุณจะตองเป ้ ็นผจู้่ายค่าธรรมเนียมวทยิ ุและ ทีวี
ค่าธรรมเนียมน้ีไม่ไดรวมอย ้ ในค ู่ ่าสมาชิกของเคเบิ้ ล หรือดิจิ
ทอล ทีวี ทุกคนที่มีอุปกรณ์รับสัญญาณทีวไดี ้ จะตองม ้ ีส่วนในการ
จ่ายคาธรรมเน ่ ียมใหก้ บการบร ั ิการเพื่อสาธารณะไม่วาค่ ุณจะ
ดูช่องไหน หรือจะเป็นทีวทีี่เช่า เป็นเจาของเอง ้ หรือยมเขามา ื

ถาค้ ุณมีอุปกรณ์รับสญญาณท ั ีวีคุณสามารถทาการแจ ํ
งโดย ้ วธิีการที่ง่ายที่สุดคือ ส่งขอความ ้ :
NY (ที่แปลวา่ ใหม่ )
แลวตามด ้ วย้ หมายเลขประจาตํ วของค ั ุณ ไปที่
720 80 หรือ
www.radiotjanst.se คุณจะโทรไปที่ฝ่ายบริการลูกคาของเราท ้ ี่
หมายเลข
1-90004 กได็ ้หรือจะเขียนแจงไปท ้ ี่
Radiotjänst i Kiruna AB, 98 80 Kiruna กได็ ้

ขอขอบคุณที่คุณจ่ายค่าธรรมเนียมวิทยุและทีวี!

På grund av tekniska problem
visas texten på thailändska inte helt riktigt.
Du kan istället se texten tydligare här
(pdf-dokument från Radiotjänsts webbplats).

 

 

 

Vill du anställa någon som bor utanför EU? Läs mer här om arbetstillstånd i Sverige